Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Khoa học và kỹ thuật thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 238/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

khoa học kỹ thuật về thủy lợi 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 06/07/2018 2:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 06/07/2018 2:11 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Khoa học và kỹ thuật thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh