Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 3812/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

lĩnh vực thống kê và các lĩnh vực kinh tế - xã hội liên quan đến thống kê 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Cục Thống kê Thành phố 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 09/07/2018 10:43 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 09/07/2018 10:43 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh