Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

số 60/QĐ-UB ngày 20/4/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ 

Cơ quan định hướng về chính trị

 

Trụ sở

 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 09/07/2018 10:54 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 09/07/2018 10:54 SA  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh