Bỏ qua nội dung chính

Tên Hội, Quỹ

Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định thành lập

sô 6003/QĐ-UB ngày 29/11/2005 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực hoạt động

tư vấn khoa học, công nghệ và khoa học quản lý 

Người đứng đầu

 

Cơ quan quản lý nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ 

Cơ quan định hướng về chính trị

Đảng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố

Trụ sở

số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên hệ

 

ItemStatus

Tệp đính kèm
QD thành lập số 6003 ngày 29.11.2005.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 17/09/2018 3:35 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 
Được sửa tại 17/09/2018 3:35 CH  bởi CITYWEB-SVR\snv.dqhung 

DanhSach_ToChucHoiQuy: Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh