Bỏ qua nội dung chính
Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 Thứ Hai, 21/02/2011, 15:25

Các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016

        Theo Công văn số 07/HĐBC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử;

 Để có cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện công tác bầu cử, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử do Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 quy định tại Công văn số 07/HĐBC ngày 14 tháng 02 năm 2011, gồm:

- Các biểu mẫu Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các biểu mẫu thống kê;

- Mẫu Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, mẫu thẻ cử tri;

- Mẫu con dấu của các Tổ chức phụ trách bầu cử;

 

Đề nghị các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình triển khai thực hiện để đảm bảo cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử.

 

Công văn số 07/HĐBC ngày 14/02/2011 của HĐBC ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Các mẫu gồm:

 

Mẫu số 1/BCĐBHĐND: Đơn xin ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân …….  nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

 Mẫu số 2/BCĐBHĐND: Sơ yếu lý lịch

 

Mẫu số 3/BCĐBHĐND: Tiểu sử tóm tắt

 

Mẫu số 4/BCĐBQH và BCĐBHĐND: Danh sách cử tri Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

  

Mẫu số 5/BCĐBHĐND: Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân …….. khóa ……… nhiệm kỳ 2011 - 2016

  

Mẫu số 6/BCĐBHĐND: Biên bản kiểm phiếu Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ………. của Tổ bầu cử ……….. nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

 Mẫu số 7/BCĐBHĐND: Biên bản xác định kết quả Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân …………………

  

Mẫu số 8/BCĐBHĐND: Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân …….. khóa ……… nhiệm kỳ 2011 - 2016

  

Mẫu số 11/BCĐBQH và BCĐBHĐND: Thẻ cử tri Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Mẫu số 12/BCĐBQH và BCĐBHĐND: Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

 

Mẫu số 12a/BCĐBQH và BCĐBHĐND: Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

 

Mẫu số 13/BCĐBQH: Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

 

Mẫu số 14/BCĐBHĐND: Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Mẫu số 15/BCĐBHĐND: Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Mẫu số 16/BCĐBHĐND: Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Mẫu số 17/BCĐBQH và BCĐBHĐND: Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

        Mẫu số 18/BCĐBHĐND: Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ……….. nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Mẫu số 19/BCĐBHĐND: Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ủy ban bầu cử ……….

 

Mẫu số 20/BCĐBHĐND: Tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân …………. nhiệm kỳ 2011 -2016

 

 Mẫu số 21/BC ĐBQH và ĐBHĐND: Các Mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử

 

Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 2442/2007/TT-TTCP: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập rút gọn (Áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân)

 

 

 

     

 

 


Số lượt người xem: 32311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày