Bỏ qua nội dung chính
Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016 Thứ Hai, 21/02/2011, 09:40

Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Cuộc bầu cử lần này là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân thành phố để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; bầu ra các đại biểu đại diện cho nhân dân thành phố, xã, thị trấn - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

Thực hiện Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Thông tri số 02-TT/TU ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn thực sự dân chủ đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân. Ngày 16 tháng 02 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 với nội dung chỉ thị:

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông, quận - huyện tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của cơ quan, tổ chức và công dân trong thực hiện công tác bầu cử.

 

2. Cục Thống kê thành phố hướng dẫn Chi cục thống kê các quận - huyện cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 tại từng quận - huyện và từng phường - xã - thị trấn để làm căn cứ phân chia đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn và chuẩn bị cho việc thành lập khu vực bỏ phiếu chính xác, đúng quy định.

 

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty điện lực, Tổng Công ty cấp nước thành phố có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc và cung cấp điện nước thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2011.

 

4. Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và Chữa cháy có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng tham gia phục vụ cuộc bầu cử.

 

5. Sở Tài chính bố trí kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.

 

7. Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

 

8. Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân quận-  huyện, phường - xã, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử ở Trung ương, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở quận - huyện, phường - xã, thị trấn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố; giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng bầu cử ở Trung ương theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

 

9. Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Thường trực Hội đồng nhân dân xã - thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã - thị trấn theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Sở - ngành; bảo đảm trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng, đối phó với những tình huống thiên tai hoặc tình huống khác có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Đảm bảo mọi công dân cư ngụ trên địa bàn được học tập và tham gia bầu cử đúng quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở - ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các đơn vị kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thường trực Hội đồng nhân dân xã - thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời gửi đến Sở Nội vụ để tổng hợp báo các Ủy ban nhân dân thành phố theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và xã - thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công tốt đẹp./.

 

Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011       

 


Số lượt người xem: 8742 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày