Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị bầu cử số 3 Thứ Tư, 11/05/2011, 15:45

Ông Hà Thế Dũng

A. TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông HÀ THẾ DŨNG

- Nghệ sĩ Ưu tú.

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ Múa Việt Nam, Ủy viên ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội nghệ Múa thành phố; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Múa thành phố Hồ Chí Minh.

- Cử nhân Nghệ thuật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011

Đơn vị bầu cử số 3: Quận 3.

Ông THẾ DŨNG, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1962. Quê quán: Liên Hòa, huyện Phú Xuyên, thành phố Nội. Hiện ngụ tại số 155 Bis đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chi Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau :

- Từ năm 1983 đến năm 2003: Ông công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam - Hà Nội, với các chức vụ Diễn viên, Trưởng đoàn Múa, Đoàn trưởng Nghệ biểu diễn chính, Giảng viên, Biên đạo. Trong thời gian này Ông được cử tham gia học tập tại Trường Đại học Văn hóa (Liên cũ);  Trung tâm đào tạo Huấn luyện Sáng tác múa hiện đại tại CH Pháp. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 1994;

- Từ năm 2003 đến năm 2004: Ông tham gia thi lấy bằng Quốc gia về Huấn luyện và Sáng tác tại CH Pháp;

- Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 11 năm 2009: Ông giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối sở Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Múa TP. Hồ Chí Minh;

- T tháng 12 m 2009 đến nay: Ông gi chức v y viên Thường v Đảng y Khối B n hóa, Th thao và Du lịch; y viên Ban Chấp hành Hội Ngh sĩ a Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp c Hội n học Ngh thuật thành phố, Ch tịch Hội ngh sĩ a thành phố; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường a thành ph H Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Nghệ Ưu năm 1993, Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa”, danh hiệu “Chiến thi đua” cấp Bộ các năm 2005, 2007, 2009. Huy chương vàng tác phẩm chỉ đạo nghệ thuật trong các chương trình Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp từ 1995 đến nay.

Ông THẾ DŨNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), đơn vị bầu cử số 3: Quận 3

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

      Nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp đào tạo ngh thuật Múa

  với công c xã hội a c hoạt động ngh thuật tại TP. H Chí Minh

                                                                         NSƯT Hà Thế Dũng

                                                     Hiệu trưởng Trường a TP. H Chí Minh

1.           Nâng cao chất lượng đào tạo

2.           Kết hợp giữa đào tạo với thực tế

3.           Đẩy mạnh công c xã hội hoá:

-  Phát huy được tiềm năng, trí tuệ, ssáng tạo, công sức của c nghsĩ nói riêng và nhân n i chung; phải thực s là “cú hích trong việc huy động c nguồn lực xã hội, p phần thúc đẩy và phát triển c lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Thúc đẩy c hoạt động XHH ngay tại nhà trường, vừa là i đào tạo, vừa là một thiết chế n hóa, là địa điểm sinh hoạt n a ngh thuật b ích cho c thế h học sinh, sinh viên, thanh niên tạo thành i có i trường hoạt động VHNT lành mạnh.

4.           Một s nhiệm v c thể:

- y dựng nhà trường thành trường học mẫu mực, thân thiện

- u cao vai trò thực hiện chức năng quản lý v n a thông qua việc th chế hóa c ch trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Quan m đến mức hưởng th v n a ngh thuật của nhân n lao động. Qua đó nắm bắt, phản ánh kịp thời đến HĐND thành ph những vấn đ bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của bà con c tri.

- Gắn kết chặt ch giữa hoạt động ngh thuật với phát triển kinh tế xã hội; đưa văn a thấm u và mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

- Phối kết hợp với c cơ quan, ban ngành đ bồi dưỡng c giá tr n hóa trong thanh niên, sinh viên, học sinh, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh n hóa.

- Không ngừng phát hiện và phát huy những nhân t điển hình, những tiềm năng, khuyến khích sáng tạo n học, ngh thuật, tạo ra những c phẩm có giá tr cao v tư tưởng và ngh thuật.

- M rộng giao lưu, hợp c quốc tế v n hóa.

- Đẩy mạnh công c chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo v quyền lợi chính đáng, hợp pháp của n bộ, giáo viên trong trường a i riêng, c ngh sĩ Múa i chung ./.


Số lượt người xem: 1353 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày