Bỏ qua nội dung chính
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Điểm mới của tổ chức và chức năng quản lý, hoạt động văn thư, lưu trữ ở địa phương hiện nayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.hvphung24/06/2010 3:05 CH0 Đã Duyệt
Một số nội dung về thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.nttnhan16/06/2010 10:35 SA0 Đang chờ
Một số nội dung về thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.nttnhan16/06/2010 10:25 SA0 Đã Duyệt
Những vấn đề đặt ra về tổ chức chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh,Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
SONOIVU\snv.ptson24/05/2010 10:55 SA0 Đã Duyệt

Bài đăng

Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.