Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Hai, 05/11/2018, 08:45

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quyết định 4910/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố, theo đó:
Phụ lục 1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của sở, ban, ngành.
Phụ lục 2. Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Tổ chức thực hiện
1. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí; tuân thủ các hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Giao sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được ban hành kèm theo Quyết định này tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ.
b) Bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công của thành phố và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
c) Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho Ủy ban nhân dân thành phố, thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ hàng quý (lồng ghép chung với báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính).
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
5. Giao Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương thức và cơ chế thanh toán tập trung các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Số lượt người xem: 64 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP