Bỏ qua nội dung chính
Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên Thứ Tư, 29/02/2012, 15:45

Về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2012

Thực hiện Chương trình công tác ngành nội vụ năm 2012, ngày 27 tháng 02 năm 2012 Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đã ký ban hành kế hoạch số 209/KH-SNV về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2012.

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2012 chủ yếu tập trung vào các nội dung chính sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2020

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên thành phố theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trình chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

b) Phối hợp với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chiến lược Phát triển thanh niên thành phố 2011-2020

2. Tổ chức đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và các tác động của Luật Thanh niên đối với tahnh niên thành phố

a) Phối hợp với Thành Đoàn, Sở Tu pháp xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả triển khai, thực hiện và tác động của Luật Thanh niên năm 2005 tại thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

b) Các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận -huyện báo cáo tình hình triển khai, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

c) Tiếp tục khảo sát, phân tích tình hình thanh niên tại địa phương làm cơ sở đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xây dựng chính sách cho thanh niên và chương trình phát triển thanh niên tại đại phương.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trấn rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách phát luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đối với thanh niên tại địa phương, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn.

3. Triển khai, tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho các đối tượng sau:

a) Cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên;

b) Lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Nội vụ trực tiếp làm công tác thanh niên tại các quận-huyện trên đại bàn thành phố;

c) Bí thư và Phó Bí thư Đoàn quận-huyện;

d) Bí thư hoặc Phó Bí thư; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn;

đ) Bí thư Đoàn phường-xã-thị trấn.

4. Xây dựng Đề án "thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố"

5. Chế độ chính sách

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quyết định số 299/QĐ-UB-NC ngày 26/01/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chức danh Tỏng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo hướng có quy định biên chế chức danh trợ lý thanh niên và bổ sung một số chế độ chính sách đối với Tổng phụ trách đội, trợ lý thanh niên ở các trường phổ thong, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận-huyện.

b) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí tăng thêm 01 định biên cán bộ Đoàn (Cán bộ không chuyên trách) đối với phường, thị trấn có từ 30.000 dân trở lên và đối với xã có từ 20.000 dân trở lên và thực hiện chế độ chính sách như cán bộ không chuyên trách.

Theo đó, Phòng Công tác thanh niên chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở các nội dung của kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.


Số lượt người xem: 6604 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày