Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Tư, 26/05/2010, 10:55

Về báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ

             Một trong những chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ yếu về văn thư, lưu trữ là báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ; Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, ngày 15 tháng 10 năm 2009, Sở Nội vụ thành phố đã có hướng dẫn việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo các Quyết định nêu trên.

           Trong đó, công tác báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện định kỳ hàng năm. Cụ thể:

          1. Các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo theo biểu số 01/CS, báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư; biểu số 02/CS, báo cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV. Sau đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo thống kê theo mẫu số 01/TH, báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư; biểu số 02/TH báo cáo thống kê tổng hợp công tác lưu trữ tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV.

2. Đối với cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo thống kê theo mẫu số 01/TH, báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư; biểu số 02/TH báo cáo thống kê tổng hợp công tác lưu trữ tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV.
Kết quả báo cáo thống kê tổng hợp của các cơ quan, đơn vị gửi đến Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 12 của năm báo cáo, để tổng hợp, báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước theo quy định.
Để tiện việc theo dõi và thực hiện việc báo cáo thống kê, các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo các file kèm theo./.
 

 Công văn số 1294/SNV-QLVTLT

Quyết định số 13

Quyết định số 14

 


Số lượt người xem: 2234 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP