Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Năm, 10/03/2011, 11:00

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn thành phố quý I năm 2011


Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo số 156/BC-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Cải cách hành chính trong năm 2011 của thành phố. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 và Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011, trong đó, đối với công tác Cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo: xây dựng và triển khai chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoàn thiện hệ thống điện tử “một cửa”, xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong quản lý nhà nước.
Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở-Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn và căn cứ kế hoạch Cải cách hành chính của Trung ương, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, Đề án, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2011, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong quý I, các Sở-Ngành, Ủy ban nhân dân Quận-Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình Cải cách hành chính năm 2011 và triển khai một số giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở-Ngành, Quận-Huyện như:
- Sở Y tế xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2011 và hoàn thiện quy chế về công tác văn thư lưu trữ; Sở Tài chính rà soát, kiểm tra các quy trình xử lý công việc để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới…
- Ủy ban nhân dân quận 6 có kế hoạch số 162/KH-UBND-NV ngày 29 tháng 12 năm 2010 triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận-Đoàn thể; Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 thực hiện chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2011, Chương trình số 27/CTr-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2010 triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 về kiểm tra công vụ năm 2011 trên địa bàn; Ủy ban nhân dân quận 10 và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè củng cố, kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính…
Đến nay, có 11/18 Sở-Ngành, 24/24 quận-huyện đã có báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2011.
Trong quý I, Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cải cách hành chính tại địa phương trong 10 năm qua (quận 2,6,8,12,quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè). 
Nhằm kịp thời động viên các đơn vị trong việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 tặng Bằng khen cho 40 tập thể (gồm 16 Sở-Ngành và 24 Ủy ban nhân dân Quận-Huyện) đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2010.
 


Số lượt người xem: 3393 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP