Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Sáu, 30/12/2011, 09:25

Ban hành Quy chế làm việc của Phòng Sở, ngành thuộc Sở Nội vụ

     Căn cứ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1272/QĐ-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở Nội vụ về ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 23 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 1835/QĐ- SNV về ban hành Quy chế làm việc của Phòng Sở, ngành;

     Phòng Sở, ngành là Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối sở ngành, các Ban chỉ đạo, Hội đồng và Tổ công tác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thỏa thuận trú đóng và hoạt động tại thành phố đối với cơ quan, tổ chức; công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội và các tổ chức Quỹ xã hội, từ thiện.

     Phòng Sở ngành chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc, đồng thời thực hiện sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan ngành dọc cấp trên.

  • Phòng Sở ngành có nhiệm vụ, quyền hạn

     1. Giúp Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

     a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các quyết định, chỉ thị; các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm; chương trình biện pháp tổ chức thuộc các lĩnh vực theo nhiệm vụ được giao;

     b) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn; các chương trình, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm thuộc các lĩnh vực được giao;

     c) Thẩm định các đề án, dự án, kế hoạch của các sở ngành thuộc lĩnh vực được giao; 

     d) Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ về công tác tổ chức bộ máy tại các Sở, ngành theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt;

     đ) Theo dõi, thống kê đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên các thay đổi về tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

     e) Báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm; dự thảo các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực được giao;

     g) Tổ chức giao ban công tác tổ chức nhà nước khối sở, ngành hàng quý; sơ kết, tổng kết công tác.

     2. Tham mưu Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức bộ máy:

     a) Thẩm định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn, cơ quan khác và đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập;

     b) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, cơ quan khác và đơn vị sự nghiệp theo quy định;

     c) Dự thảo tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp thành phố hoặc loại hình tương đương;

     d) Thỏa thuận để Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thành phố quyết định thành lập các phòng ban chuyên môn trực thuộc theo quy định;

     đ) Phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm định việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

     e) Tổng hợp, lập kế hoạch biên chế các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp Khối Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định;

     g) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Khối Sở, ngành.

     3. Tham mưu Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác cán bộ:

     a) Tham mưu việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

     b) Tham mưu bổ nhiệm ngạch; nâng ngạch; xếp ngạch lương; chuyển loại công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

     c) Tham mưu giải quyết nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn và trước khi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị Khối Sở ban ngành và các chức danh điều hành, quản lý doanh nghiệp theo phân cấp;

     d) Phối hợp với Phòng Công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối sở - ngành;

     đ) Thẩm định, trình Giám đốc ký quyết định tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố chuyển công tác đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thành phố và ngược lại; 

     e) Phối hợp các phòng ban thuộc Ban Tổ chức Thành ủy tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm ngạch cán bộ diện Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố. 

     g) Giải quyết thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối sở - ngành.

      Riêng cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, tham mưu trình dự thảo quyết định sau khi được Giám đốc Sở giao thụ lý hồ sơ theo thông báo của Ban Thường vụ (hoặc Thường trực) Thành ủy hoặc của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố.

     4. Tham mưu công tác quản lý Nhà nước các tổ chức Hội và các tổ chức Quỹ xã hội, từ thiện: Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức Hội, Quỹ xã hội, từ thiện; phê duyệt Điều lệ của Hội, và các tổ chức Quỹ xã hội, từ thiện; Tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức Hội, tổ chức Quỹ xã hội, từ thiện theo quy định.

     5. Thẩm định, trình Giám đốc thỏa thuận trú đóng và hoạt động tại thành phố đối với các cơ quan, tổ chức theo quy định;

     6. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc theo chuyên đề. Tổ chức thực hiện công tác thi đua và đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân các cơ quan, đơn vị khối sở - ngành thuộc thành phố;

     7.Tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ của phòng và tham gia giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết các khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

     8. Tham gia kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, ở cơ quan, ở doanh nghiệp và công tác dân vận trong cơ quan nhà nước;

     9. Tham gia công tác cán bộ nữ, vì sự tiến bộ phụ nữ theo phân công của Giám đốc.

     10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao./.

 

 


Số lượt người xem: 2123 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP