Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Sáu, 30/12/2011, 10:15

Ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

               Ngày 19 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 1797/QĐ- SNV về ban hành Quy chế Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn gồm:
1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được áp dụng tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở được quy định tại khoản 1 nêu trên đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo ngạch, bậc công chức.
3. Điều kiện áp dụng
Cán bộ, công chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau:
1. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng không có sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; được công nhận một trong các hình thức khen thưởng cá nhân như sau:
a) Được tặng thưởng Huân chương các hạng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
b) Được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;
c) Được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
d) Được tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
đ) Được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
e) Được tặng thưởng danh hiệu thi đua từ hình thức chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên;
g) Các hình thức khen khác.
h) Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Sở đề nghị khi xét thấy cần thiết.
2. Mức lương hiện hưởng chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
4. Chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn
1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cán bộ, công chức thuộc biên chế trả lương của phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và số người được cơ quan quản lý cấp trên giao thêm nếu có.
2. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có dưới 20 cán bộ, công chức thực tế có mặt được trả lương theo chỉ tiêu biên chế giao, hàng năm Sở sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ở các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở không vượt quá 5% tổng số cán bộ, công chức thực tế có mặt thuộc biên chế được giao của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
5. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn
1. Việc xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn. Khi đã có quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch, quyết định nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn thì các thành tích công tác được khen thưởng trước đó không được tính vào thành tích được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các lần sau.
3. Bảo đảm số người được nâng lương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% biên chế trả lương của đơn vị.
4. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức được truy lĩnh tiền lương và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.
6. Ưu tiên trong xét nâng lương trước thời hạn
1. Xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp theo khoản 1 nội dung 3 của Quy chế này.
2. Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.
Trường hợp có từ hai người trở lên đạt tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:
a) Cán bộ, công chức chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;
b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo;
c) Cán bộ, công chức nữ;
d) Cán bộ, công chức tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn);
đ) Cán bộ, công chức ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác hơn;
e) Cán bộ, công chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học từ cấp Sở trở lên xác nhận);
g) Cán bộ, công chức có thâm niên công tác nhiều hơn.
7. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu
1. Cán bộ, công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có sai phạm phải xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn (không tính vào tỷ lệ 5%).
2. Trường hợp cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất.
8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm rà soát việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và báo cáo Giám đốc Sở; đồng thời hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thực hiện việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị mình.
2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sởcó trách nhiệm phổ biến, triển khai đến công chức, người lao động của đơn vị được biết và chịu trách nhiệm trong việc bình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc đơn vị./.
 

Số lượt người xem: 7960 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP