Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Sáu, 30/12/2011, 12:00

Ban hành Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

           Ngày  12 tháng 12 năm 2011 Giám đốc Sở Nội vụ ký Quyết định số 1760/QĐ-SNV ban hành Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công gồm có 3 Chương và 15 Điều trong đó quy định việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước do Sở Nội vụ quản lý.
Quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công gồm:
1. Đối tượng áp dụng
Tất cả các Phòng chuyên môn thuộc Sở và cán bộ, công chức, người lao động được giao quản lý và sử dụng tài sản thuộc sự quản lý của Sở Nội vụ phải thực hiện theo Quy chế này (Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo - Dân tộc và Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này).
2. Mục đích
1. Thực hiện thống nhất quản lý về tài sản công tại Sở Nội vụ.
2. Khai thác và sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm.  
3. Phát huy quyền làm chủ tập thể, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.
3. Nguyên tắc chung
1. Tất cả các tài sản công của Sở Nội vụ phải được quản lý tập trung, thống nhất, có phân công quản lý cho các Phòng chuyên môn; tổ chức hệ thống sổ sách theo dõi chặt chẽ; định kỳ phải tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định pháp luật.
2. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Các phòng chuyên môn và cán bộ, công chức, người lao động được giao quản lý, sử dụng tài sản phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, hư hỏng, chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép.
4. Đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn định mức quy định, nằm trong kế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Hồ sơ tài sản phải được bảo quản và lưu trữ theo quy định.
4. Mua sắm tài sản công
1.Giá trị tài sản mua sắm:
- Tài sản mua sắm dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng): do Giám đốc chỉ định thầu.
- Tài sản mua sắm từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên: phải thực hiện đấu thầu rộng rãi theo điểm 5, mục III, phần II của Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007.
2. Trình tự, thủ tục mua sắm:
Đối với tài sản công do Phòng chuyên môn sử dụng, khi cần trang bị mới thì phải lập phiếu đề xuất gửi Giám đốc (thông qua Chánh Văn phòng). Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất, giao Chánh Văn phòng thẩm tra phiếu đề xuất và báo cáo Giám đốc bằng văn bản về việc đề nghị trang bị mới tài sản của phòng chuyên môn cần mua sắm.
- Trường hợp không thống nhất với đề xuất của các Trưởng phòng;  trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày thẩm tra thì Chánh Văn phòng lập Tờ trình gửi Giám đốc nêu rõ lý do.
- Trường hợp thống nhất với đề xuất của các Trưởng phòng thì Chánh Văn phòng thực hiện các bước sau:
+ Nếu tài sản mua sắm dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng): trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thẩm tra, Chánh Văn phòng liên hệ ít nhất ba đơn vị cung cấp tài sản cần mua sắm để lấy giấy báo giá của tài sản cần mua sắm. Trình Giám đốc quyết định mua sắm tài sản và chỉ định đơn vị thầu cung cấp tài sản.
+ Nếu tài sản từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên: trong thời hạn 10 ngày, Chánh Văn phòng tham mưu văn bản trình Giám đốc lập thủ tục đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định tại điểm 5, mục III, phần II của Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007.
3. Thành phần tham gia đấu thầu gồm:
- Giám đốc;
- Chánh Văn phòng;
- Đại diện đơn vị đề xuất mua sắm hoặc công chức do Giám đốc chỉ định (nếu có);
- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu thầu.
5. Bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản công
1. Bảo dưỡng, bảo trì: theo nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng căn cứ danh mục tài sản hằng năm lập kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì tài sản đồng thời lựa chọn đơn vị bảo dưỡng, bảo trì tài sản đảm bảo chất lượng và giữ lại để tham mưu văn bản trình Giám đốc ký hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì.
2. Đối với tài sản cần sửa chữa:
- Tài sản do Phòng chuyên môn sử dụng khi bị hư hỏng, thì Trưởng các Phòng chuyên môn phải lập đề xuất gửi Giám đốc (thông qua Chánh Văn phòng) đề nghị sửa chữa.
- Trong thời hạn 02 ngày, giao Chánh Văn phòng thẩm tra, lập biên bản hiện trạng trình Giám đốc Sở phê duyệt (đối với sửa chữa bảo trì tài sản có giá trị lớn).
3. Đối với trụ sở làm việc: giao Chánh Văn phòng lập kế hoạch định kỳ hàng tháng kiểm tra việc hư hỏng, xuống cấp trình Giám đốc quyết định.
4. Đối với xe ô tô: Nhân viên lái xe phải có giấy đề nghị xin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe trình Chánh Văn phòng quyết định.
6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản công
1. Hồ sơ tài sản công:
- Quyết định mua sắm của cấp có thẩm quyền;
- Hợp đồng kinh tế; Hóa đơn tài chính; Biên bản giao nhận tài sản; Giấy đăng ký xe ô tô;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản;
- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. 
2. Kế toán trưởng Sở giúp Chánh Văn phòng quản lý hồ sơ tài sản công và lưu trữ khoa học.
7. Các trường hợp thanh lý tài sản công
1. Đã vượt quá thời hạn sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng.
2. Bị hư hỏng không thể sửa chữa.
8. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công
1. Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gồm:
a) Chánh Văn phòng dự thảo văn bản trình Giám đốc ký ban hành Quyết định thanh lý tài sản công, đính kèm các hồ sơ liên quan đến thanh lý tài sản:
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản;
- Bản kê danh mục tài sản đề nghị thanh lý, năm đưa vào sử dụng, ý kiến xác nhận của cơ quan chuyên môn (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;
- Quyết định mua sắm của cấp có thẩm quyền;
- Các tài liệu khác có liên quan.
b) Đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.
2. Giao Chánh Văn phòng tổ chức thanh lý tài sản nhà nước theo quy định.
3. Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, Chánh Văn phòng phối hợp với Kế toán trưởng Sở hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản.
9. Báo cáo tài sản công
1. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm, giao Chánh Văn phòng tổ chức kiểm kê, lập danh mục tài sản tại Sở.
2. Chậm nhất ngày 05 tháng 01 năm sau, Chánh Văn phòng tham mưu văn bản trình Giám đốc ký báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công gửi Sở Tài chính.
3. Đối với báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Chánh Văn phòng dự thảo văn bản trình Giám đốc ký báo cáo đúng thời gian quy định.
4. Đối với những tài sản nhà nước thay đổi do đầu tư xây dựng; mua sắm mới; tiếp nhận từ đơn vị khác về sử dụng; thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, tiêu hủy hoặc bán theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thay đổi mục đích sử dụng tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Chánh Văn phòng phài báo cáo không quá 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn thì thời gian thay đổi tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng./. 

Số lượt người xem: 9091 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP