Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin tổng hợp Thứ Ba, 26/08/2014, 10:20

Thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND  về chấp thuận thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kiện toàn Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn.

Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là Đội tình nguyện) là một tổ chức tự nguyện gồm những người là công dân đang cư trú hoặc làm việc trên địa bàn phường, xã, thị trấn tự nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại phường, xã, thị trấn. Đội tình nguyện được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đội tình nguyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, chịu sự giám sát và được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, thị trấn.

Đội tình nguyện phối hợp hoạt động và được sự hỗ trợ của các ngành và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn.

Chức năng, nhiệm vụ của Đội tình nguyện thực hiện theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Số lượng, cơ cấu thành viên của Đội tình nguyện:

1. Mỗi phường, xã, thị trấn chỉ thành lập 01 Đội tình nguyện.

2. Cơ cấu Đội tình nguyện gồm: 01 Đội trưởng, 01 hoặc 02 Đội phó và các thành viên.

3. Số lượng thành viên tối thiểu là 05 người, tối đa không quá 10 người và được bố trí như sau:

a) Đối với phường, xã, thị trấn dưới 15.000 dân thì bố trí 05 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và 03 thành viên;

b) Đối với phường, xã, thị trấn từ 15.000 đến 20.000 dân thì bố trí 07 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và 04 thành viên;

c) Đối với phường, xã, thị trấn trên 20.000 dân thì bố trí 10 người bao gồm: 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và 07 thành viên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho phép thành lập Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung, sửa đổi Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND.

- Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 3610 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP