Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ

1. Nghiên cứu xây dựng các đề án về kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phối hợp các ngành có liên quan dự thảo các văn bản để Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc sáp nhập, giải thể, chuyển giao hoặc điều chỉnh nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố; trình Chính phủ lập mới các tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế dân chủ cơ quan và giám sát việc tổ chức thực hiện các quy chế đó theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng biên chế, tiền lương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biên chế sau khi được duyệt.

Tham gia, theo dõi công tác cải cách hành chính ở các Sở, Ban, ngành.

2. Theo dõi Sở, Ban, ngành trong việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức và các văn bản liên quan; nắm tình hình đội ngũ cán bộ công chức; nghiên cứu đề xuất các chính sách chế độ liên quan đến cán bộ công chức của Sở, Ban, ngành (bổ nhiệm, kỷ luật, nâng lương…).

3. Chuẩn bị hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân Thàn phố ký quyết định về việc thành lập các Ban chỉ đạo, các Hội đồng thuộc các lĩnh vực theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, làm dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định thành lập, bổ sung chức năng nhiệm vụ, giải thể các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích khối Sở ngành; thành lập, giải thể, công nhận Ban Chấp hành, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng theo quy định của Nhà nước.

5. Xem xét, làm thủ tục để Trưởng ban ký cấp giấy phép trú đóng và hoạt động tại Thành phố cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành Trung ương và Tỉnh, Thành khác. 

6. Đề xuất, làm thủ tục tiếp nhận, điều động cán bộ công chức từ nơi khác chuyển đến; cán bọ quân đội, công an chuyển ngành về công tác ở các Sở ngành Thành phố; công hcức từ các doanh nghiệp chuyển sang các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (thực hiện theo điều 27-NĐ95/CP).

7. Phối hợp với các Phòng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo các đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực do Ban quản lý.

Phòng Sở ngành có 01 Trưởng phòng, từ 01-02 Phó phòng, biên chế chung là: 6 người.

 

Sở Nội vụ