Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên

Nhiệm vụ của Phòng Xây dựng Chính quyền và công tác thanh niên

1. Về công tác xây dựng chính quyền địa phương

a) Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố theo quy định; theo dõi hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; tình hình thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trên địa bàn và giúp Giám đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bầu;

d) Phối hợp với Phòng Công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân Thành phố;

e) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phối hợp với các Ban Thành ủy, các sở - ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định;

g) Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Đảng bộ, Ban Thường vụ, Tập thể lãnh đạo và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

h) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; số lượng, chất lượng thành viên Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định;

i) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, báo cáo, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận của chính quyền ở cấp xã; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;

k) Thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên, phân loại khu phố - ấp theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân, tổng hợp, báo cáo theo quy định;

l) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật. Tham gia thành viên kiêm nhiệm Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố;

m) Theo dõi, kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

n) Thống kê, tổng hợp và kiểm tra số lượng, danh sách lãnh đạo cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Bộ Nội vụ theo dõi và phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh;

o) Phối hợp các Sở - ngành liên quan góp ý xây dựng văn bản pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nguyên tắc về quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

b) Theo dõi, quản lý địa giới hành chính của Thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủ tục đề nghị thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập đơn vị hành chính đô thị; đổi tên đơn vị hành chính trong địa bàn Thành phố để Ủy ban nhân dân Thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các vấn đề tranh chấp địa giới hành chính; tổng hợp để Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề về địa giới hành chính còn có ý kiến khác nhau;

d) Tổng hợp và quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, ranh địa giới hành chính của Thành phố theo quy định;

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính Thành phố, cấp huyện, cấp xã theo quy định pháp luật, làm cơ sở thực hiện các chính sách có liên quan;

e) Phối hợp các Sở - ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận đến các cấp có thẩm quyền; thực hiện các chính sách đối với xã đảo, xã An toàn khu và vùng An toàn khu sau khi được công nhận.

3. Về công tác tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãở khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chức danh, bố trí số lượng và một số chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãở khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân và các lực lượng ở cấp xã theo quy định;

b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về tuyển dụng công chức cấp xã;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, kỷ luật và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định;

d) Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng và chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

4. Về công tác thanh niên

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của Thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

b) Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của Thành phố;

d) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên do Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện công tác kiểm tra về chương trình phát triển thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo những lĩnh vực có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên được Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

g) Phối hợp với Phòng Công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiêp vụ, phương pháp và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên và một số lĩnh vực có liên quan.

5. Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng trong việc hiệp y khen thưởng đối với tập thể và cá nhân Phòng Nội vụ cấp huyện làm cơ sở để cấp thẩm quyền xét khen thưởng theo quy định. Phối hợp các phòng và đơn vị trực thuộc Sở tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành thang điểm thi đua; tổng hợp, chấm điểm thi đua hàng năm đối với Phòng Nội vụ cấp huyện.

6. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện các quyết định thanh tra có liên quan; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết các khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

7. Tham mưu thực hiện, giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ các theo quy định.

8. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề. Thực hiện các phong trào thi đua theo kế hoạch của Sở.

9. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

 

Sở Nội vụ