Thanh tra sở Thanh tra sở

Nhiệm vụ của Thanh tra Sở

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Nội vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

9. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra nội vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

10. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

12. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở.

13. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Nội vụ cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Nội vụ.

14. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề.

15. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở và tham gia giải quyết hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn giải quyết các khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

16. Tham gia các phong trào thi đua của Thanh tra Sở theo kế hoạch của Sở, Khối thi đua ngành và địa phương.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

Sở Nội vụ