Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023 gắn với Chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023, 

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2023 với 10 chỉ tiêu đề ra, 88 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về cải cách hành chính: 11 nhiệm vụ.

- Công tác cải cách thể chế: 08 nhiệm vụ.

- Cải cách thủ tục hành chính: 16 nhiệm vụ.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 12 nhiệm vụ.

- Cải cách chế độ công vụ: 13 nhiệm vụ.

- Cải cách tài chính công: 14 nhiệm vụ.

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 14 nhiệm vụ.

Qua đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2023.

Tải và xem nội dung Kế hoạch tại đây./.

Danh mục Danh mục