Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thực hiện việc xét tuyển viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo của thành phố theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ (về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước)

Năm 2004, Sở Nội vụ đã cùng Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân thành phố xét tuyển 1.926 giáo viên vào ngạch viên chức nhà nước.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục