Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Đoàn công tác Bộ Nội vụ tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Đoàn công tác khảo sát thực tế và làm việc tại thành phố Thủ Đức; đến chiều ngày 23 tháng 6, Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả: (1) công tác năm 2021, các tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; (2) việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; (3) việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Thủ Đức; về việc sắp xếp đơn vị hành chính; việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở phường, chế độ, chính sách đối cán bộ cấp xã; công nhận số lượng biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt năm 2022. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục