Ban tôn giáo Ban tôn giáo

NHIỆM VỤ CỦA BAN TÔN GIÁO

Ban Tôn giáo giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tín ngưỡng, tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

6. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ trong việc quản lý nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng, trừ các lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử.

7. Làm việc trực tiếp với các sở, ngành và báo cáo trực tiếp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo.

8. Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức thuộc phạm vi quản lý của Ban Tôn giáo.

10. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

11. Phối hợp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

12. Phối hợp trong công tác quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

13. Tập huấn về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ quận, huyện, thành phố Thủ Đức; giải quyết các vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo nội dung chương trình cải cách hành chính đã được thể hiện trong Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ.

15. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, công chức, người lao động thuộc Ban Tôn giáo theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

 

Sở Nội vụ