Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến

  • Tra cứu

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Nội Vụ đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2023)

Danh mục Danh mục