Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có về tổ chức Lớp bồi dưỡng chính sách pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2021

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm)

Công văn số 3238/SNV-CCVC ngày 19 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch số 2654/KH-SNV ngày 05 tháng 7 năm 2022

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục