Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 21/QĐ-UBND-TC ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Đức Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh mục Danh mục