Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố - nay là Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 311/TC-CQ ngày 10/11/1975 của Ủy ban quân quản Thành phố Sài Gòn - Gia Định và thực sự trở thành cơ quan tham mưu trong việc xác định đơn vị hành chính, mô hình tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ nhằm thiết lập hệ thống chính quyền nhân dân từ Thành phố đến cơ sở và các tổ chức tự quản của nhân dân dưới chính quyền cơ sở. Hơn bốn mươi hai năm qua, ngành Tổ chức Nhà nước Thành phố đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Thành phố.

Hiện nay, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác Thanh niên.

Ghi nhận thành tích của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng Huân chương Lao động Hạng I cho cán bộ công chức Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013. Đạt được thành tích trên là công sức đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở Nội vụ, và từ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, từ sự hợp tác tích cực của các đồng chí lãnh đạo các Sở ngành, các quận huyện.

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Sở Nội Vụ đã giải quyết

99.8%

Hồ sơ đúng hạn