Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Nội Vụ đã giải quyết

97,14%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 09/12/2022)

Danh mục Danh mục