Người phát ngôn Người phát ngôn

Người đứng đầu cơ quan Hành chính nhà nước:

Đồng chí: HUỲNH THANH NHÂN

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (028) 38 295 111

Email: snv@tphcm.gov.vn

 

Người được Giám đốc Sở Nội vụ giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên:

Đồng chí: LÂM HÙNG TẤN

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: (028) 38 222 401

Email: lhtan.snv@tphcm.gov.vn

Danh mục Danh mục