Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12.

Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục