Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6459/BNV-CCHC ngày 07/12/2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác CCHC Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Nội vụ có Công văn số 295/SNV-CCHC ngày 22/01/2021 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021; đề nghị Thủ trưởng các sở - ban - ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thành phố Thủ Đức quan tâm chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị liên hệ, trao đổi Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ (số điện thoại 3.8.233.881; email cchc.snv@tphcm.gov.vn) để kịp thời giải quyết

Tải văn bản hướng dẫn và các phụ lục kèm theo: Hướng dẫn CCHC 2021./.

dthdung.snv

Danh mục Danh mục