Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4832/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021, với chủ đề là "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2021.

Tải và xem nội dung Kế hoạch tại đường link: Kế hoạch CCHC Tp.HCM 2021./. 

dthdung.snv

Danh mục Danh mục