Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021 của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1

Thực hiện Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1 và thông báo lịch kiểm tra đến các đơn vị. Nhằm đảm bảo công tác chuyên môn trong giai đoạn Thành phố thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2021 của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1 được thực hiện với hình thức thông qua báo cáo, không tổ chức kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Theo Thông báo số 3348/TB-SNV, Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1 đã lồng ghép 02 nhóm đối tượng được kiểm tra, khảo sát, cụ thể:

- Các đơn vị được kiểm tra, khảo sát theo Kế hoạch số 1103/KH-BCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố về kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ CCHC đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố và các cơ quan có liên quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bưu điện Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;

- Các đơn vị được kiểm tra, khảo sát theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Ngoại vụ Thành phố, Cục Thuế Thành phố,Ủy ban nhân dân Quận 5, Ủy ban nhân dân Quận 8, Ủy ban nhân dân Quận 11, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1 do ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, Trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện các cơ quan đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thông qua báo cáo của 22/23 sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Qua kiểm tra, khảo sát, đa số các đơn vị với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố đã thể hiện được tầm quan trọng, tiên phong, gương mẫu đối với công tác CCHC chung của Thành phố. Qua báo cáo của các đơn vị, đa số các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phụ lục theo Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2021 đều được triển khai thực hiện tuy có chậm về tiến độ, kết quả do những điều kiện khách quan.

Giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021 là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với các đơn vị, đặc biệt là UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện với áp lực nặng nề, ưu tiên tất cả nguồn nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, lưu ý không để công việc bị đình trệ, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp trong từng giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị đã cố gắng khắc phục các khó khăn, có sự phân công rõ ràng trong việc thực hiện công tác CCHC, từ đó tạo được sự đồng bộ trong công tác phối hợp, xác định trách nhiệm cụ thể trong triển khai các lĩnh vực công tác CCHC: tập trung tuyên truyền và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; chủ động trong việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố; bộ máy hành chính tiếp tục được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả hơn và phù hợp với xây dựng chính quyền đô thị; công tác phân cấp, ủy quyền quản lý được đẩy mạnh và từng bước phát huy hiệu quả; chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị; xác định rõ những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Những kết quả đạt được của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2021 có thể chưa cao so với yêu cầu đề ra, nhưng trong điều kiện phải tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua thì đây là những kết quả ghi nhận sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của từng đơn vị./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục