Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Một số hạn chế của các cơ quan, đơn vị qua kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021 của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1

Qua kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021 của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1, bên cạnh những mặt đã làm được, Sở Nội vụ nhận thấy một số vấn đề còn hạn chế như sau:

1. Đối với các đơn vị được kiểm tra, khảo sát theo Kế hoạch số 1103/KH-BCĐ

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số nội dung nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch chậm tiến độ so với dự kiến, chất lượng kết quả thực hiện các nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Dự báo trong thời gian đến cuối năm 2021, việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- Có 02 sở với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố chưa chủ động và không thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố).

- Đa số các chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố mang tính chất quan trọng, khẩn trương, yêu cầu rất cao về tiến độ và chất lượng, tuy nhiên các đơn vị với vai trò là thành viên BCĐ CCHC Thành phố chưa quan tâm đúng mức đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác phối hợp. Do đó, một số nhiệm vụ được giao thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo

2. Đối với các đơn vị được kiểm tra, khảo sát theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND

2.1. Các đơn vị được kiểm tra về công tác CCHC

- Tuy được kiểm tra qua hình thức báo cáo và thời gian phân bổ tương đối phù hợp, nhưng một số đơn vị vẫn còn chậm trễ trong việc triển khai và gửi báo cáo theo yêu cầu tại Thông báo số 3348/TB-SNV; một số báo cáo chưa tập trung đúng nội dung yêu cầu, còn mang tính hình thức, không đảm bảo các số liệu, tình hình thực tiễn.

- Công tác chỉ đạo điều hành trong hoạt động CCHC có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng triển khai chưa quyết liệt, còn mang tính hình thức.

- UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhưng còn một số đơn vị thụ động trong chỉ đạo thay đổi phương thức làm việc phù hợp, những vấn đề có thể chủ động giải quyết theo thẩm quyền vẫn ban hành văn bản xin ý kiến, dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Vẫn còn thái độ “e ngại, sợ trách nhiệm” của công chức, viên chức, người lao động trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các vấn đề phát sinh trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua.

2.2 Các đơn vị được kiểm tra chuyên đề

- Công tác ứng dụng về công nghệ thông tin của ngành Giáo dục đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí và nguồn nhân lực quản trị nên việc triển khai còn chậm, lúng túng, chưa đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thu học phí gặp nhiều hạn chế do thói quen dùng tiền mặt của người dân và nhiều trường thuộc UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện chưa triển khai thực hiện (có 887/1.400 trường đang áp dụng).

- Việc triển khai các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực xây dựng, đất đai… còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhưng chưa kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp về đơn giản hóa TTHC để thực hiện. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết trễ hạn trong lĩnh vực đất đai vẫn còn cao.

- Hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có tăng tuy nhiên tỷ lệ vẫn chưa ổn định; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để thu hút nhu cầu thực hiện.

- Vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị chưa triển khai ký kết với đơn vị bưu chính để thực hiện công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

- Công tác khắc phục những hạn chế, thiếu sót thông qua kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2020 còn một số nội dung đã đề ra được giải pháp nhưng chưa thể hoặc chậm thực hiện do một số nguyên nhân khách quan thực tế phát sinh và chủ quan tại đơn vị.

- Công tác tiếp nhận, phản hồi của các cơ quan, đơn vị đối với các phản ánh của người dân, tổ chức trên Cổng thông tin 1022 của Thành phố còn chậm, chưa hiệu quả do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện và việc phân công đơn vị phụ trách tham mưu chưa phù hợp. Một số trường hợp có tiếp nhận phản ánh nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm, dẫn đến bức xúc của người dân kéo dài.

- Công tác rà soát, niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng sở, ban, ngành chưa được thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục