Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Một số phương hướng khắc phục hạn chế của các cơ quan, đơn vị qua kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021 của Đoàn kiểm tra, khảo sát số 1

Qua công tác kiểm tra và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, để công tác CCHC trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới có hiệu quả hơn, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị UBND Thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo đối với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực phụ trách. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trực tiếp để kiểm tra đột xuất việc thực hiện CCHC trong nội bộ; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp lãnh đạo cấp phòng, các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức trực thuộc chậm trễ triển khai, thiếu tinh thần chủ động phối hợp các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp như: giải quyết chậm trễ hồ sơ TTHC, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt lưu ý công tác tiếp nhận, phản hồi kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin 1022 của Thành phố và thực hiện Thư xin lỗi bằng các hình thức phù hợp đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn trong giai đoạn vừa qua.

- Triển khai hiệu quả nội dung Kế hoạch số 3595/KH-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND Thành phố về tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tập trung, tăng tốc đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tại Kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt là các chỉ tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn Thành phố năm 2021 và Kế hoạch Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, trách nhiệm giải trình với người dân; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; mở rộng các kênh giám sát (trực tiếp, gián tiếp), trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức.

- Rà soát các nội dung còn hạn chế và đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao thứ hạng và xếp loại trong công tác xác định Chỉ số CCHC. Tăng cường công tác khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng công tác triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hoàn tất công tác chuyển đổi và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC trong phạm vi quản lý lĩnh vực, ngành và địa phương. Chủ động rà soát, đánh giá các mô hình về CCHC đang áp dụng tại địa phương mình và tại các cơ quan, địa phương khác để kịp thời nhân rộng/áp dụng thực hiện các mô hình có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa bàn dân cư.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

2. Văn phòng UBND Thành phố

- Rà soát và có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện tuyên truyền và triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện thực hiện các TTHC, quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND Thành phố công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

- Kịp thời tham mưu UBND Thành phố mở rộng triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Thành phố để áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố.

Kịp thời tham mưu nâng cao tỷ lệ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC trên từng lĩnh vực được xử lý trực tuyến cấp độ 4.

- Đôn đốc, kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định và trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng việc thanh toán trực tuyến để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Rà soát và triển khai kịp thời Hệ thống báo cáo của Thành phố theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghiên cứu các nội dung đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức, UBND Quận 11 để tham mưu, kiến nghị UBND Thành phố theo thẩm quyền.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của Thành phố, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và kết nối được với cơ sở dữ liệu của Trung ương.

- Phối hợp Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đoàn thể Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC.

- Chú trọng xem xét, bố trí kinh phí hàng năm để các đơn vị xây dựng và duy trì ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu CCHC.

- Rà soát, khắc phục công tác phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố) và các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Xác định và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị thuộc, đơn vị trực thuộc Sở, đặc biệt là Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Thủ Đức, quận, huyện trong việc triển khai thực hiện CCHC nhằm nâng cao sự phục vụ và hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu “phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trễ hạn xuống dưới 0,4% tổng số hồ sơ được tiếp nhận và trên 80% các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 96% trở lên” trong năm 2021.

- Tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố các TTHC còn lại trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt là các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã.

- Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra CCHC nội bộ đột xuất, đặc biệt là tại các Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố Thủ Đức, quận, huyện nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chậm hoặc trễ hạn, các trường hợp tiêu cực có liên quan.

5. Sở Tài chính

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc công khai, minh bạch, dân chủ về tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy mạnh công tác triển khai thanh toán điện tử để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công.

- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp công tác cải cách hành chính nội bộ. Rà soát, khắc phục công tác phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố) và các cơ quan có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu “phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trễ hạn xuống dưới 0,4% tổng số hồ sơ được tiếp nhận” trong năm 2021.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư; huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển.

7. Sở Tư pháp

- Tiếp tục tiếp tục thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nghiên cứu các nội dung đề xuất của UBND thành phố Thủ Đức để tham mưu UBND Thành phố kiến nghị theo thẩm quyền.

8. Sở Nội vụ

- Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm của Thành phố và quy định mới, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động kém hiệu quả; giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; chủ động cải cách tổ chức bộ máy trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị.

- Công khai, minh bạch và đổi mới hình thức tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả cơ chế ủy quyền; từ đó kịp thời tham mưu UBND Thành phố trong công tác điều hành, quản lý các sở, ban, ngành, các đơn vị hành chính phù hợp tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và thực thi công vụ trên địa bàn Thành phố. Đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

9. Đề nghị Sở Ngoại vụ Thành phố, Cục Thuế Thành phố

Quan tâm, phối hợp công tác CCHC với các đơn vị có liên quan trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố như Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố… để kịp thời thông tin, phối hợp các nội dung có liên quan, phục vụ yêu cầu công tác CCHC của Thành phố.

10. Đề nghị Bưu điện Thành phố

- Chủ động báo cáo các kết quả công tác CCHC của ngành, công tác hiệu quả, những vướng mắc, khó khăn trong phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong triển khai tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố về UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời ghi nhận và phối hợp hỗ trợ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp để tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức độ 4.

- Tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính công ích nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục