Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 20 tháng 07 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể bã bỏ các quyết định sau:

- Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.

Xem chi tiết tại đây

nnquyen.snv

Danh mục Danh mục