Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Sở Nội vụ hướng dẫn hướng dẫn thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 5240/SNV-CCHC về hướng dẫn thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 5240.SNV-CCHC.signed.pdf

Theo đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn chi tiết về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần; báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của các sở, quận, huyện; tài liệu kiểm chứng… Đặc biệt năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về đổi mới công tác đánh giá Chỉ số CCHC, các các sở, quận, huyện thực hiện một số nội dung mới nổi bật như sau:

- Thực hiện tự đánh giá 1 lần, không thực hiện giải trình: từ năm 2021, các sở, quận, huyện chỉ được thực hiện báo cáo kết quả 1 lần, không được giải trình, bổ sung lần 2 và Tổ Thư ký không thực hiện bước trả kết quả lần 1 để các đơn vị giải trình sau đó chấm điểm lần 2 như các năm trước. Do đó, đề nghị các sở, quận, huyện tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC. Các trường hợp do yếu tố kỹ thuật và do khách quan khác, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các sở, ngành Thành phố được phân công thẩm định xem xét giải quyết để đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với thực tiễn.

- Đối với tự đánh giá nội dung điểm thưởng: các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu và chỉ chọn tối đa là 5 điểm cộng.

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của các sở, quận, huyện gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 20 tháng 12 năm 2021./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục