Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 4000/QĐ-UBND); Sở Nội vụ đã có Công văn số 5455/SNV-CCHC ngày 07 tháng 12 năm 2021 về hướng dẫn thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.5455_snvcchcsigned.pdf

Theo đó, các cơ quan ngành dọc sẽ thực hiện đánh giá 01 trong 02 phương án (Phương án A, Phương án B), cụ thể:

- Phương án A: Cục Thuế Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Thành phố, Cục Hải quan Thành phố.

 - Phương án B: Công an Thành phố, Sở Ngoại vụ Thành phố.

Việc thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 đảm bảo các nguyên tắc về:

- Căn cứ và đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 4000/QĐ-UBND.

- Phản ảnh đúng thực tế về chất lượng công tác CCHC tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo tính khách quan, công bằng giữa các cơ quan ngành dọc nói riêng và đối với các sở, ban, ngành Thành phố nói chung trong công tác xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thống nhất các nội dung điều tra xã hội học do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố chủ trì thực hiện đối với các cơ quan ngành dọc.

- Đảm bảo thực hiện đúng các nội dung theo hướng dẫn thực hiện đánh giá xác định Chỉ số CCHC của cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục