Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Sở Nội vụ triển khai phối hợp đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 3897/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố năm 2021, Sở Nội vụ đã có đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố;Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, các cơ quan có liên quan có vai trò chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung cụ thể như sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: đề nghị tổ chức đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (tác động của công tác cải cách hành chính) đối với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và nghiên cứu sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính năm 2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trực tiếp khảo sát để đánh giá.

- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố: đề nghị phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác điều tra xã hội học (tác động của công tác cải cách hành chính) và thực hiện tổng hợp, xử lý số liệu kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố: đề nghị hỗ trợ phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố triển khai lấy ý kiến khảo sát của các Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục