Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý và phản hồi trên Cổng thông tin 1022

 

Ngày 21/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1572/STTTT-BCVT về kết quả tiếp nhận xử lý và phản hồi trên Cổng thông tin 1022 quý II/2021;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại Công văn số 1959/UBND-KSTT ngày 16/6/2021 về đánh giá kết quả xử lý phản ánh/kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên Cổng dịch vụ công và Cổng thông tin 1022;

Sở Nội vụ có Công văn số 3082/SNV-CCHC ngày 28/7/2021 đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quan tâm triển khai tăng cường thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý và phản hồi trên Cổng thông tin 1022.

Nội dung chi tiết vui lòng truy cập:

Công văn số 3082/SNV-CCHC

- Công văn số 2061/UBND-VX

- Công văn số 1959/UBND-KSTT./.

dthdung.snv

Danh mục Danh mục