Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

TIẾP TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 2 - NĂM 2021, LĨNH VỰC: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2021

Trên cơ sở Công văn số 158/BTĐKT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng về việc triển khai thực hiện các nội dung Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 - năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1075/TB-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021, lĩnh vực: Quản lý nhà nước. 

Theo đó, thời gian tiếp tục tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng sáng tạo đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Chi tiết xem tại đây:

- Thông báo số 1075/TB-SNV

- Thể lệ xét tặng Giải thưởng

- Phiếu tham gia Giải thưởng

 

nnquyen.snv

Danh mục Danh mục