Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, KHẢO SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố làm Trưởng đoàn 2171qdsigned.pdf 

Theo đó, Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Thành phố, tại cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phối hợp thực hiện 72 nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố với các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện. Đồng thời Đoàn sẽ kiểm tra các hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện và các sở - ban - ngành có liên quan và một số nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các đơn vị được kiểm tra giám sát có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Đoàn, báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin tài liệu có liên quan. Đồng thời các đơn vị sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác các nội dung của kế hoạch và kết luận kiểm tra, khảo sát, được giải trình để làm rõ các nội dung có liên quan với Đoàn. Sở Nội vụ sẽ thông báo thời gian, địa điểm và cơ quan đơn vị được kiểm tra, khảo sát./.

 

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục