Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4000/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đề án).

Theo đó, phạm vi áp dụng của Đề án là công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện. Đặc biệt, ngoài đối tượng áp dụng Đề án là sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ thực hiện đánh giá để kiến nghị nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn Thành phố, không xếp loại, xếp hạng đối với các cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Cục Thuế Thành phố, Kho bạc nhà nước Thành phố, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Công an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Sở Ngoại vụ Thành phố.

Công tác CCHC của Thành phố chỉ thành công khi có sự quyết tâm triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị Thành phố. Trong những năm qua, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện của Thành phố đã nỗ lực thực hiện các yêu cầu của lãnh đạo Thành phố đối với công tác CCHC. Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn Thành phố trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có vai trò quan trọng, tác động rõ nét đến công tác CCHC chung của Thành phố. Vì vậy, việc đánh giá Chỉ số CCHC đối với các cơ quan ngành dọc để Thành phố có sự quản lý, theo dõi và nhân rộng các mô hình hay, hỗ trợ kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đồng thời tăng cường sự phối hợp CCHC đối với các cơ quan ngành dọc là cần thiết.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục