Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố năm 2021

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3897/KH-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố năm 2021. 3897khub_signed.pdf

Kế hoạch nhằm xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các sở, quận, huyện và trong tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, các quận, huyện.

Đồng thời, Kế hoạch yêu cầu tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các sở, các quận, huyện bảo đảm trung thực, khách quan, đúng quy định và đảm bảo tính đặc thù của các sở; tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học phù hợp với đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính các sở, các quận, huyện bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế; xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các sở, các quận, huyện năm 2021; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các sở, các quận, huyện nói riêng./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục