Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Về triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo tại Công văn số 2057/UBND-KSTT ngày 22/6/2021, yêu cầu Thủ trưởng các sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện, thành phố Thủ Đức: (1) triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và (2) quán triệt đến cán bộ. công chức, viên chức nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020.

Sở Nội vụ đăng tải các văn bản có liên quan để các đơn vị biết và thực hiện. 

Tải các tài liệu liên quan tại đây:

+ Công văn 2057/UBND-KSTT

+ Thông báo số 64/TB-VPCP

+ Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC

dthdung.snv

Danh mục Danh mục