Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo cáo kết quả đào tạo - bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo - bồi dưỡng năm 2011 và phương hướng đào tạo đến năm 2015

Công văn 1656/SNV-CCVC ngày 18 tháng 11 năm 2010 về báo cáo kết quả đào tạo - bồi dưỡng năm 2010, 05 năm (2006 - 2010), đăng ký nhu cầu đào tạo - bồi dưỡng năm 2011 và phương hướng đào tạo đến năm 2015

CV 1656.pdf

Cac bieu Mau baocao DT nam 2010.XLS

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục