Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giao thông công cộng năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 1377/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 về tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giao thông công cộng năm 2022.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm)

Công văn số 3139/SNV-CCVC ngày 13 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch số 1377/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục