Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nguồn thu và chính sách trợ giá cho hoạt động giao thông công cộng liên phương thức trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng năm 2022 (lần 2)

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nguồn thu và chính sách trợ giá cho hoạt động giao thông công cộng liên phương thức trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng năm 2022 (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 1378/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về nguồn thu và chính sách trợ giá cho hoạt động giao thông công cộng liên phương thức trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng năm 2022.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (xem chi tiết tại file đính kèm).

Công văn số 2803/SNV-CCVC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Kế hoạch số 1378/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục