Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường trong thời đại công nghệ số

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường trong thời đại công nghệ số

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 448/KH-SNV ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường trong thời đại công nghệ số,

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức trọn gói dành cho 01 học viên (chi tiết xem file đính kèm).

Công văn số 2478/SNV-CCVC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Kế hoạch số 448/KH-SNV ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục