Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về mô phỏng giao thông, quản lý nhu cầu giao thông năm 2022

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng về mô phỏng giao thông, quản lý nhu cầu giao thông năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 1380/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 về tổ chức lớp bồi dưỡng về mô phỏng giao thông, quản lý nhu cầu giao thông năm 2022.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng về mô phỏng giao thông, quản lý nhu cầu giao thông (chi tiết xem file đính kèm).

Công văn số 1875/SNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Nội vụ

Kế hoạch số 1380/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục